ព័ត៌មាន

  • head_banner
  • head_banner
  • head_banner

Wild Land នឹងចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ដំណាក់កាលទី 3 នៅខែតុលា។

e5c0635e60147936d8e0d9b8cec1d71
f7b4731a12b815d08d098cc96bf212a

យើងនឹងចូលរួមពិព័រណ៍ Canton Fair ដំណាក់កាលទី 3 ។

អ្នកតាំងពិព័រណ៍៖ Wild Land Outdoor Gear Ltd

ស្តង់លេខ៖ Hall 11.1, F37-39, G9-11

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ដល់ ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣

បន្ថែម៖ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ចិន ក្វាងចូវ ប្រទេសចិន

១
៣
២

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣